Algemene voorwaarden

Weet waar je aan toe bent

Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 1 april 2023

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Account: het door de koper aangemaakte account op ticket-box.nl;
 2. Algemene voorwaarden: deze voorwaarden van Ticket Box;
 3. Evenement: een georganiseerde gebeurtenis door een derde partij waarvoor Ticket Box de verkoop faciliteert;
 4. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die een ticket koopt;
 5. Organisator: de natuurlijke- of rechtspersoon die een evenement produceert dansel organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
 6. Ticket: het verkregen document van Ticket Box dat dient als toegangsbewijs voor een evenement;
 7. Ticket Box: verkoopplatform van De Doos gevestigd in Roermond en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 74055038.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle bestellingen en overeenkomsten waarbij Ticket Box een product of dienst aan de koper levert. De koper is tevens gevonden een de voorwaarden van de organisatie en of het evenement waarvoor de koper een ticket koopt. Denk hierbij aan huisregels of toegangsvoorwaarden;
 2. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de algemene voorwaarden overeenkomen;
 3. Op de overeenkomst tussen de koper en de organisator zijn de algemene voorwaarden van de organisator van toepassing. De organisator zal deze aan de klant overleggen wanneer hier naar wordt gevraagd. 

3. Totstandkoming overeenkomst Ticket Box

 1. Ticket Box levert enkel tickets. Een ticket geeft enkel toegang tot een evenement van de organisator. Hierdoor komen twee overeenkomsten tot stand. Tussen de koper en Ticket Box en tussen de koper en de organisator van het het evenement waarvoor de koper een ticket gekocht heeft;
 2. De overeenkomst die tussen Ticket Box en de koper wordt gesloten ziet op het betaal- en leveringsproces van het ticket;

4. Totstandkoming overeenkomst organisator

 1. Wanneer de koper een ticket aanschaft via Ticket Box ontstaat er tussen de koper en de organisator van het betreffende evenement een overeenkomst. Ticket Box treed enkel op als bemiddelaar.
 2. De koper is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste tickets alvorens hij de reservering bevestigd;
 3. Ticket Box noch de organisator is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of misbruikt van de door de koper aangeschafte tickets;
 4. De koper is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens voor het leveren van de tickets. Ticket Box noch de organisator kan verantwoordelijk worden gesteld voor het aanleveren van onjuiste gegevens;
 5. Tickets kunnen niet worden geretourneerd zoals bepaald in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

5. Betaling

 1. Ticket Box verkoopt tickets namens de organisator van het evenement. De organisator bepaald de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt;
 2. De betaling vindt plaats op de website van Ticket Box met behulp van onze betaalprovider Mollie BV;
 3. Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld;
 4. Per ticket worden er servicekosten in rekening gebracht. In sommige gevallen worden er per bestelling transactiekosten toegevoegd;
 5. Indien de koper het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, kan Ticket Box de tickets vrijgeven en vervalt de reservering.

6. Afgelaste of verplaatste evenementen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van koper om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Ticket Box zal proberen koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Ticket Box de benodigde informatie van de organisator heeft ontvangen, kan Ticket Box niet garanderen dat koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het evenement. Ticket Box is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten;
 2. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement;
 3. In het geval een evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan koper de tickets voor dit evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de erganisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de organisator van het evenement Ticket Box verzoekt om de koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Ticket Box hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de organisator van het evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Ticket Box eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.

7. Tickets

 1. De door Ticket Box verstrekte tickets blijven te allen tijde eigendom van de organisator. Het is koper niet toegestaan om een ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een ticket verbieden. De koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator waar op het ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de organisator, is de organisator gerechtigd het betreffende ticket ongeldig te maken en/of de koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding;
 2. Na ontvangst dient de koper de tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed;
 3. Indien het ticket van koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan koper contact opnemen met Ticket Box.

8. Privacy

 1. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Ticket Box zoals vermeld staat op de website. 

9. Aansprakelijkheid

 1. Ticket Box kan niet worden aangemerkt als de organisator van het evenement. Ticket Box is op geen enkele manier verantwoordelijk en verleent geen garantie ten aanzien van:
  1. het recht tot toegang tot het evenement van de organisatie;
  2. de kwaliteit van het evenement.
 2. Mocht Ticket Box in het kader van haar overige verplichtingen aan koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Ticket Box wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat door de koper aan Ticket Box is betaald, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Ticket Box of haar ondergeschikten;
 3. Indien de koper Ticket Box aansprakelijk wil stellen dient dit via een schriftelijke ingebrekestelling;
 4. Bij recht op eventuele schadevergoeding geld dat de koper Ticket Box steeds zo spoedig schriftelijk mogelijk op de hoogte stelt van de ontstane schade;
 5. Ticket Box kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor het verlies dan wel schade aan het ticket. Bij verlies of diefstal kan de koper geen aanspraak maken op restitutie of een vervangend ticket;
 6. Ticket Box is niet verantwoordelijk voor vertraging of onjuiste levering van de tickets, indien de oorzaak niet kan worden herleid tot Ticket Box.

10. Overmacht

 1. Onder overmacht worden tekortkomingen verstaan die niet kunnen worden toegerekend aan Ticket Box, omdat zij niet te wijten zijn aan haar schuld en noch krachtens de wet;
 2. In geval van overmacht is Ticket Box gemachtigd de uitvoering op te schorten. De koper wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

11. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met Ticket Box is Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht.

12. Het recht om toegang te weigeren

 1. De organisator behoudt ten alle tijden het recht de koper de toegang tot het evenement te weigeren of verwijderen om redenen van openbare veiligheid, onaanvaardbaar gedrag dat schade, overlast of letsel kan veroorzaken of bij overtreding van de algemene voorwaarden van de organisator;
 2. De koper heeft geen recht op restitutie of schadevergoeding na weigering of verwijdering zoals benoemd in lid 1.